Shanghai Ganshang International Plaza


Location
Shanghai

Year
2018

Client
Shanghai Ganshang Real Estate Co., Ltd.

Area
Shanghai-Yangpu District